The Joyful Mystery of the Annunciation

Text: Luke 1:26-381

The original Greek according to the SBL critical text:

Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲθ πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυὶδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν· Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ. ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ· καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται, υἱὸς θεοῦ· καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα. εἶπεν δὲ Μαριάμ· Ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.2

English translation of the Greek:

In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee whose name was Nazareth, To a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, and the virgin’s name was Mary. And going in to her he said, “Hail, favoured one, the Lord is with you.” And she was greatly distressed at his words and pondered what sort of greeting this might be. And the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favour with God. And see: You will conceive in your womb and will bear a son, and you shall declare his name to be Jesus. This man will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David, And he will reign over the house of Jacob throughout the ages, and of his kingdom there will be no end.” And Mary said to the angel, “How shall this be, as I have intimacy with no man?” And in reply the angel told her, “A Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; hence the offspring will be called holy also, a Son of God. And look at your kinswoman Elizabeth: She also conceived a son, in her old age, and this is the sixth month for her who had been called barren; Because nothing, of all the things I have said, is impossible with God.” And Mary said, “See: the slave of the Lord; may it happen to me as you have said.” And the angel departed from her.3

Exegesis

Canonical Context

The Annunciation episode chronologically is the second “annunciation” in Luke’s Gospel. Occurring immediately prior (1:5-25) is an account of the angel Gabriel announcing the birth of John the Baptist to John’s father Zechariah. The fact that there are two annunciations one right after the other is important. In the first episode, Zechariah responds to the annunciation with disbelief, doubt, scepticism and incredulity,4 and the consequences are negative.5 This contrasts directly with Mary’s response to her annunciation, where she expresses confusion,6 yet total fidelity.7The parallelism is thus a narrative contrast between a correct response (trust) and an incorrect response (scepticism) to God’s promises.

The Annunciation episode is followed by Mary’s famous Magnificat,8 which is a crucial text in the liturgical life of the church, recited in the Divine Office every time Vespers is prayed.

There is a shorter account of the annunciation to be found in Matthews Gospel (1:18-23). In this version the angel is not identified by name (and so may or may not be Gabriel), and delivers the message to Joseph rather than Mary. The content of the message is similar in this version (ie, Mary has conceived by the Holy Spirit and is therefore still a virgin), however it occurs in the context of Joseph preparing to quietly back out of his betrothal on the assumption that Mary has been unfaithful; The annunciation in Matthew therefore has the purpose of reassuring Joseph and encouraging him to stay committed to Mary.

Characters

 • The Angel Gabriel

 • Joseph, husband of Mary

 • Mary, “highly favoured one.” The Holy Virgin and Mother of God.

 • Jesus, “The son of the most high”, “The Son of God”

 • David, Famous King of Israel.

 • Jacob: The Patriarch of Israel. Israel is sometimes called “The house of Jacob”

 • Holy Spirit, the third person of the Trinity.

 • Elizabeth, friend of Mary, Mother of John the Baptist.

 • God the Father, sends Gabriel to announce Jesus’ conception. Sends the Holy Spirit to actually do the conceiving.

Text and Images

There is not much “imagery” in this passage, but there is lots of interesting terminology. For example:

A Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you.

In this phrase, David Bentley Hart translates “Πνεῦμα ἅγιον” literally as it appears in the underlying Greek, ie, without an article. This is controversial as it goes against Christian Tradition which identifies this spirit as The Holy Spirit, not some other, indeterminate holy spirit. Hart is consistent with his omissions of articles and follows the Greek text scrupulously (and controversially). Another important example is:

The offspring will be called holy also, a Son of God

See how Hart renders “υἱὸς θεοῦ” as A Son of God, rather than The Son of God, as in almost every other translation; purely on a grammatical level this is correct, but more traditionally minded Christians will most likely take issue with such a translation.

Much theological controversy revolves around the word “κεχαριτωμένη.” In Catholic translations (such as the RSVCE) this is translated as it is found in Catholic Liturgy and Popular piety: “Full of Grace.” This is more in line with the Latin Vulgate biblical textual tradition, which renders the Angel’s greeting as “Ave gratia plena.” In more evangelically-leaning translations (as well as Hart’s translation) the word is rendered in line with the Greek as “Highly Favoured one.” Theological arguments have sometimes been made for and against Mary’s sinlessness and perpetual virginity purely on the basis of this single word.

Towards the end of this passage is Mary’s famous Fiat: “Ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου.” The RSVCE translates this according to the popular English tradition: “Behold, I am the handmaid of the Lord; let it be to me according to your word.” Compare with the Latin: “Ecce ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum.”9

Structural Issues

The pericope is structured according to the following divisions:

v. 26,27Establishes context; Mary, Joseph and the Angel introduced as main characters. Joseph’s royal lineage (house of David) is noted, and Mary is pointedly and repeatedly referred to as “the virgin.” Angel speaks to Mary.
v. 28, 29 Gabriel greets Mary and calls her “κεχαριτωμένη,” Mary is confused by this form of address
v. 30Gabriel reassures Mary and explains the greeting
v. 31-33Gabriel announces that Mary will miraculously conceive a son and tells her what to name him (Jesus). Gabriel prophesies that Jesus will be a king and rule over an everlasting kingdom.
v. 34Mary expresses confusion to Gabriel about how this miracle could be possible (it seems that having children is not something Mary was expecting; the exact reason for this is debated amongst theologians)
v. 35Gabriel gives a (somewhat cryptic) explanation for how Mary will come to conceive (“The Holy Spirit will come upon you”), and then (arguably) prophesies that Jesus will be divine (“the Son of God”).
v. 36, 37Gabriel also prophesies the birth of John the Baptist, and delivers the important theological dogma “With God, nothing is impossible.”
v. 38Mary delivers her famous fiat, where she faithfully consents to these prophesies of Gabriel, and then Gabriel departs.

Literary Forms

All of the gospels – including Luke – are in the “Religious biography” genre, similar to the Hadith in Islam, and the sayings of and stories about the Buddha in the Pali canon. This particular pericope is part of the infancy narrative sub-genre.10 The main purpose of this genre is to simply to relay stories about Jesus during his youth, however there is often profound theological depth to be extracted from the straightforward surface of the tales and this pericope is no exception. In this particular passage the subject matter is Christ’s conception.

Historical Content

The pericope takes place in “a city of Galilee named Nazareth.” At this point, Palestine had been in shambles for quite some time, being successively conquered and ruled over by various foreign powers, the most current (at the time) being the Romans. Levitical temple sacrifices were once again taking place after a long period of interruption, and the Jewish community was doing its’ best to stay true to its heritage, mission and tradition. However the situation was very tenuous, with many different factions competing for influence, power and control. Importantly, there was much anticipation among Jews of the day that the many Messianic prophecies of the old testament were soon to come true. As it turns out, some of the most important of these prophecies are fulfilled in this very pericope: The annunciation that Mary will miraculously conceive a child just is the annunciation that the Messiah is imminently about to arrive. Understanding this historical context is important for understanding the significance and impact of the pericope: this is not merely a tale about an angel telling a woman that she is going to miraculously conceive a child; instead, it is an account of the very moment when God announces through Gabriel that all of Israel’s Messianic yearnings are about to come true in the baby Jesus. What begun as a private revelation to Mary is here immortalised in scripture as a message to all of Israel that their Messiah has arrived.

The fact that Mary is confused and startled by the announcement that she will have a child hints at an important fact concerning her social situation. Mary was betrothed to Joseph: Under normal circumstances, a betrothal would conclude in a wedding, a marriage, children and family life. Therefore Gabriel’s announcement that Mary is going to conceive should not have caused Mary so much confusion. The fact that it did indicates that Mary was not expecting to have children. There is debate as to exactly why this might be,11 but the standard (and compelling) Catholic apologetic is that Mary had taken a vow of perpetual virginity and so her marriage to Joseph was not planned to include sexual intercourse and children.12

Traditional Interpretations

There are so many profound reflections of the fathers on this pericope, and it is impossible to discuss all of their insights here (on account of the word count for this assignment). However, look what Augustine has to say:

[Gabriel was sent to announce] to a virgin, for Christ could be born from virginity alone, seeing He could not have an equal in His birth. It was necessary for our Head by this mighty miracle to be born according to the flesh of a virgin’ that He might signify that his members were to be born in the spirit of a virgin Church.

To fully understand Augustine here requires a deep, familiar, and intimate knowledge of his theology of anthropology, virginity and sexuality. In any case, the fact that Christ was born of a virgin holds extreme theological significance for Augustine:13 See how he describes the virgin birth as “necessary.” It is informative to pair this with some commentary from Saint Jerome:

And rightly an angel is sent to the virgin, because the virgin state is ever akin to that of angels. Surely in the flesh to live beyond the flesh is not a life on earth but in heaven.

Jerome seems to indicate that Mary was living in a heavenly or eschatological manner, and it was fitting that Christ be born by means of someone living this sort of “perfect,” or “beyond the flesh” life.

Saint Ambrose has the following provocative reflection:

But what could be imputed to the Jews, or to Herod, if they should seen to have persecuted an adulterous offspring?

Ambrose seems to indicate that if Mary had not been a virgin, and had instead engaged in unethical, unlawful, unloving intercourse and conceived thereby; in this case the Jews and Herod would be justified in persecuting Christ. There is deep anthropology and theology of the body at play here.

Saint Jerome has the following to say about vs 28-29:

And it is well said, Full of grace, for to others, grace comes in part; into Mary at once the fullness of grace wholly infused itself. She truly is full of grace through whom has been poured forth upon every creature the abundant rain of the Holy Spirit.

This is a fascinating reflection, relevant to the notion of Mary as “Mediatrix of all graces.” Jerome here indicates that Mary possesses the “fullness” of grace infused into her, and “through” her grace is poured fourth upon “every creature.” Jerome immediately follows this with:

But already He was with the Virgin Who sent the angel to the Virgin. The Lord preceded His messenger, for He could not be confined by place Who dwells in all places. Whence it follows, The Lord is with you.

This is an interesting reflection. It’s not that God came to Mary and filled her with grace at the moment of the annunciation. It’s that she was always full of grace and God was always with her.

Origen has this to say about the greeting:

For if Mary had known that similar words had been addressed to others, such a salutation would never have appeared to her so strange and alarming.

A question that comes to mind here for me is whether or not similar words have indeed been addressed to others. Clearly the salutation is unique and strange and uncommon, but perhaps there have been many husbands who have made similar declarations of love and devotion to their wives throughout history? Perhaps such husbands insist on seeing their wives as perfect and full of grace, just as Mary was perfect, even in the face of contradictory evidence? Perhaps “full of grace” is in fact how all men should perceive their wives? Perhaps such a startling address is the recipe for a happy marriage?

Saint Chrysostom relates the following startling reflection:

By the word behold, he denotes rapidity and actual presence, implying that with the utterance of the word the conception is accomplished.

This is interesting as Chrysostom indicates here that the very annunciation itself is the very moment that Christ is conceived in Mary’s immaculate womb. There is much space for theological reflection here on how the utterance of the word effects that which it announces; is it not similar with the kerygmatic gospel proclamation? When Jesus – by means of the preacher or a minister of a sacrament – declares the sinner to be elect, predestined, saved and righteous – does not such a proclamation effect that which it proclaims, especially when the one to whom such a glorious promise is spoken places their trust (faith) in the message conveyed?

Saint Ambrose again offer some cryptic reflections:

But all are not as Mary, that when they conceive the word of the Holy Spirit, they bring forth; for some put forth the word prematurely, others have Christ in the womb, but not yet formed.

I would like to examine the Greek text of this patristic quote, but in the absence of time am unable to do so. But simply reflecting on this English rendition, it is curious how Ambrose seems to indicate that other women conceive of the Holy spirit too, but “prematurely.” I suspect there are some theological reflections to be made here concerning the phenomenon of “Josephite Marriage”14 in Christian history. Perhaps having total self control over your humanity and sexuality, and yet nevertheless getting married is a good way to emulate the Holy family of Mary, Joseph and Jesus. Perhaps having control over your sexuality in a way akin to Mary and Joseph has flow-on effects for the personalities and holiness of the resulting children? “Others have Christ in the womb, but not yet formed” says Ambrose; perhaps a Josephite marriage is the way to conceive holy, godly and saintly children?

Commenting on vs 34 and 35, Ambrose offers the following reflection:

She avows herself willing to do that which she doubts not will be done, but how, she is anxious to know. Mary had read, Behold, she shall conceive and bear a son. She believed therefore that it should be but how it was to take place she had never read, for even to so great a prophet this had not been revealed. So great a mystery was not to be divulged by the mouth of man, but of an Angel.

Ambrose understands this passage to convey that Mary did not doubt the fact that she would conceive, but rather was just baffled as to how this was to take place. Presumably Mary had taken a vow of perpetual virginity and so the possibilities that came to mind would have included 1. rape and 2. renouncing her vow. As it turns out, Mary was to conceive apart from sexual intercourse, which is an incredibly surprising miracle.

Saint Gregory Nyssa offers the following reflection:

Hear the chaste words of the Virgin. The Angel tells her she shall bear a son, but she rests upon her virginity, deeming her inviolability a more precious thing than the Angel’s declaration. Hence she says, Seeing that I know not a man.

It’s interesting here how Saint Gegory Nyssa juxtaposes Mary’s virginity with Gabriel’s declaration. He understands that Mary is fully committed to her virginity, such that even if Gabriel announces that she is to conceive Mary does not doubt her own sinless commitment to her virginal vow. Perhaps to a lesser woman, such an announcement would produce feelings of guilt and despair, as she thinks to herself that she will fail to keep her promises. Or perhaps a lesser woman would be (sinfully) relieved, thinking that she is free to break her vows with impunity in order to fulfil a fateful prophecy. Whereas Mary does neither of these things, and instead has faith in both herself and God.

Saint Gregory of Nyssa again offers some reflections:

Do you say, How shall this be, seeing I know not a man? Nay rather, shall it happen to you for this very reason, that you have never known a husband. For if you had, you would not have been thought worthy of the mystery, not that marriage is unholy, but virginity more excellent.

Gregory draws attention to the irony here: the cause of Mary’s confusion about how she could possibly conceive is simultaneously the very reason and justification for why she does indeed conceive. This is a profound paradox: by pursuing the perfect self-control of virginity and holiness, Mary proves herself worthy of conceiving the child so utterly perfect that he is in fact God himself. There is a profound lesson to be learned here for every day men and women: self-control and selflessness in the sexual sphere is a very good thing: By loving each other in a selfless way, and by a husband and wife mutually refraining from gratifying the flesh; when they do decide to have a child it will be very intentional and drenched in divine love and compassion (as opposed to an unplanned “accident”). The resulting children will more or less be predestined to saint-hood. The bottom line is that self-control and loving abstinence are beneficial even in marriage.

Saint Basil offers the following reflection:

Hence also, St. Paul says, God sent forth his Son, born not (by a woman) but of a woman. For the words by a woman might convey only a mere passing expression of birth, but when it is said, of a woman, there is openly declared a communion of nature between the son and the parent.

This lends support to the formula of Chalcedon, or at least the theological judgement that Christ was both fully human and fully man. Christ receives his human nature from Mary.

Literal Sense

Luke is here simply trying to tell the story of the annunciation, and hit the key notes: firstly, Mary was, is, and was intending to be a virgin. Secondly, she was informed that she was about to conceive Jesus by an angel. Thirdly, Mary was confused by this announcement while remaining faithful and consenting to the will of God.

Luke doesn’t seem to have much of an agenda himself in relating this episode (beyond relaying the facts), but the later church has found incredible theological and practical significance in that which he here records.

Application

The classic way of approaching the “application” of a passage is to look at it from four perspectives: the moral sense, the anagogical sense, the allegorical sense and the typological sense. In terms of the moral sense, this essay has already touched upon this, but I think it is fair to draw out of this pericope that Josephite marriage is the ideal form of marriage. Firstly, sexual intercourse between a married couple is lawful, beautiful, wonderful and holy; and yet there is a current in the tradition which holds sexuality to always and everywhere be infected with evil and sin. There is often also a “vocational dilemma” in young Catholics attempting to discern God’s will for their lives, in that the Church proposes celibacy and marriage as two mutually exclusive possibilities and then requires individuals to choose/discern between them. I would like to here tentatively speculate that Mary’s virginal marriage to Joseph represents the solution to this dilemma, in an incredibly profound way. Recall Christ’s words that “whoever loses his life will find it, and whoever holds onto his life will lose it.” I suspect that this can be applied to the human sex drive (which is arguably the most fundamental human “need,” going beyond the human needs for food, drink and sleep). Perhaps the one who is able to more fully “detach” themselves from their fundamental human need for physical sexual expression is the one who is more “holy” in general. In this sense, Josephite marriage (where the couple attempt to abstain from physical expression of their love) is not something “weird,” but rather a valuable spiritual disciple. Now, assuming that this is true, perhaps a couple who is better able to live out a Josephite marriage will be happier and enjoy a better relationship with both each other and God. Granting this, it raises a couple of questions: firstly, when do they have sexual intercourse, assuming that sexual intercourse and marriage are intimately related?15 Secondly, what is to be said about the Children resulting from the union of a couple committed to a Josephite marriage? Finally, if Joseph and Mary are the perfect expression of marriage, what implications does this have for the fruit and offspring of their marriage (ie, Jesus)?

For some tentative and speculative answers to the questions: Firstly, I propose that Mary and Joseph do actually engage in a physical consummation of their marriage and therefore they actually do have physical sexual intercourse, however this consummation of sexual intercourse is something that occurs in the eschaton rather than during their earthly lives, and furthermore that the biblical book of the Song of Songs is a description of what this “divine consummation” is like.16 I tentatively propose that during their earthly lives, Mary and Joseph never consummated their marriage, and yet in a timeless, spiritual, heavenly and eschatological sense they do indeed consummate their marriage – and conceive Christ – in the eschaton.17

The bottom line of all this in terms of moral application to our lives is something like the following: even the virgins, celibate, priests, monks and nuns have a soul mate waiting for them, and their commitment to celibacy is (somewhat paradoxically) the very way by which they sanctify their heavenly marriages yet to come. For those who are already married, Mary and Joseph’s marriage is an ideal: it’s appropriate to feel love and longing for you partner, but the longer you and your partner are able to mutually and charitably agree to postpone the physical consummation of your love, the deeper your love will become and the more holy and saintly will be the resulting children.

Finally, I tentatively propose that Mary’s perpetual virginity was necessary for Christ’s sinlessness. If celibate Josephite marriages are the ideal and lead to better children, then the ultimate and perfect Josephite marriage – that of Mary and Joseph themselves – lead to the ultimate and perfect offspring; Jesus the sinless son of God. In other words, the practical implications of this pericope for day to day christian living is that practising self-control, restraint, and moderation in the sexual sphere is actually a recipe for having better, holier children!18

Conclusion: The Immaculate Conception

Theologians have typically understood the word “κεχαριτωμένη” – traditionally translated as “[you who are] full of grace” – to be subtle and implicit scriptural support for the doctrine of the Immaculate Conception. In minimal form, this doctrine simply states that Mary was born without original sin. More maximally, the doctrine teaches that Mary remained free of any and all sin for the entire duration of her life. The linguistic arguments surrounding κεχαριτωμένη are dense and detailed, but suffice it to say that it is an unusual word and hard to translate directly to English. The word is rich and deep enough in meaning to fuel entire Mariologies. However, rather than here getting bogged down in linguistic arguments, I will survey the doctrine itself by means of some choice magisterial quotes.

Pope Pius XII in his encyclical Mystici Corporis Christi discusses Mary in the following terms:

Venerable Brethren, may the Virgin Mother of God hear the prayers of Our paternal heart – which are yours also – and obtain for all a true love of the Church – she whose sinless soul was filled with the divine spirit of Jesus Christ above all other created souls, who “in the name of the whole human race” gave her consent “for a spiritual marriage between the Son of God and human nature.”

It was she, the second Eve, who, free from all sin, original or personal, and always more intimately united with her Son, offered Him on Golgotha to the Eternal Father for all the children of Adam, sin-stained by his unhappy fall, and her mother’s rights and her mother’s love were included in the holocaust.19

Notice how the holy father explicitly attributes “sinless” and “free from all sin, original or personal” to Mary. This is reflective of the sensus fidelium surrounding Mary at the time the encyclical was written, in the mid-20th century.

Pope Pius IX dogmatically defined the doctrine of the Immaculate Conception in his encyclical Ineffabilis Deus like so:

We declare, pronounce, and define that the doctrine which holds that the most Blessed Virgin Mary, in the first instance of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Saviour of the human race, was preserved free from all stain of original sin, is a doctrine revealed by God and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful.20

This definition only concerns Mary being free from original sin, and does not explicitly affirm Mary’s personal sinlessness throughout her life, but it would be hard to interpret the entire encyclical in such a way as to conclude that Mary sinned. The thrust and atmosphere of Catholic writings – magisterial, mystical and popular – leans only towards the idea that Mary was completely sinless in every way.

1In producing this exegesis, I tried to follow the formatting of the example provided on blackboard (“An Analysis of Luke 8:4-15 – The Parable of the Sower”). I include this note because I am a little uncomfortable with the quantity of dot points used in this assignment, but I am doing so on the assumption that following the style of the example exegesis is valid (as well as being the easiest way for me to complete this assignment!) I pray that this doesn’t cost me any marks.

2Luke 1:26-38 (SBLGNT)

3Luke 1:26-38 (DBHNT)

4“How can I believe what you say? For I am an old man, and my wife is past the age of child-bearing.” – Luke 1:18

5“Behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things come to pass, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time.” – Luke 1:20

6“How can this be since I am a virgin?” – Luke 1:34

7 The Fiat: “Let it be done to me according to thy word” – Luke 1:38

8Luke 1:46-55

9Literally “Behold the helper of the Lord; Let it be to me according to your word”

10This is a sub-genre peculiar to Christian tradition, but there are analogues in Hindu literature and there is even an Islamic account of Christ’s early years in Surahs Maryam (19) and al-Imran (3) of the Qu’ran. There are also other apocryphal Christian infancy gospels which did not make it into the canon of scripture. The early chapters of Luke are the “official” account received by the church.

11Protestants are generally hostile to the idea that Mary was a perpetual virgin, and tend to oppose the Catholic teaching with a polemical stance that Mary and Joseph did indeed engage in sexual intercourse after Jesus was born.

12The scriptural references which seem to indicate that Christ had siblings are tentatively explained by Catholics in a variety of ways. Perhaps they were cousins of Jesus, or potentially they could have been children of Joseph from a previous marriage.

13I would like to do further research on this theme.

14Josephite marriage is the phenomenon of a man and woman being married – and truly loving each other as husband and wife – but (almost paradoxically) totally abstaining from sexual relations.

15Cf Saint John Paul II’s theology of the body.

16There are many profound and beautiful patristic commentaries on the Song of Songs which could be marshalled to elaborate on this.

17Further speculative implications of such a view would include the fact that Joseph was indeed Christ’s biological father, even when granting that Mary maintained perpetual virginity for her entire earthly life (which is to say that DNA testing would reveal a genetic link from Joseph to Jesus as from a (human) Father to a (human) Son).

18Which makes one wonder at the holiness yet to be revealed in the children of the many monks and nuns who have successfully lived lives of perfect celibacy for the sake of the church and the kingdom!

19Pope Pius XII, Mystici Corporis Christi 110

20Pope Pius IX, Ineffabilis Deus.

Article Review: Senses of Scripture in the Second Century

Summary of Article

In his paper, Bingham argues against the traditional understanding of the development of the New Testament scriptural canon.1 Specifically, he argues against the view that certain books (such as The Shepherd of Hermas) were considered by Christians to be inspired and authoritative early in the history of the faith, only to lose this standing (to be “decanonized”) later on. Bingham’s method involves a close examination of the way in which St Irenaeus refers to different scriptural texts (both those which were later received as canonical and those which were not) in his writings.2

Bingham discovers a pattern in Irenaeus in which the saint tends to identify his scriptural quotations as being either prophet, apostle, lord, or a more generic scripture.3 He argues that while a quotation identified under the name of prophet, apostle or lord always refers to a text Irenaeus considered to be canonical, a quotation identified as scripture (γραφη) sometimes refers to texts which Irenaeus considered to be inspired and authoritative and other times does not.4 Bingham then constructs elaborate and detailed arguments in an attempt to demonstrate that despite the fact St Irenaeus appears to quote extracanonical texts as if they are equal in authority to canonical ones, he actually more or less accepted exactly the same New Testament canon that Christians accept today.5

Academic Comment

Bingham correctly identifies that there are different sub categories of “scripture”, but his mistake is to assume that these different sub-categories can ultimately be sorted into the two broad categories of “canonical” and “non-canonical”. It seems far more reasonable to assume that for Irenaeus (and other church fathers of the time), all the scriptures that they quote were considered by them to be authoritative and canonical. This can be easily and simply demonstrated by the mere fact that Iranaeus deploys these quotes to illustrate and prove the points that he is trying to make. What would be the point of quoting from a text which is non-authoritative in order to prove an argument? Clearly either Irenaeus or his audience (most likely both) considered all of the texts that he was quoting to hold authority, otherwise he would not have bothered to reference them at all.

Bingham’s argument suffers from an ideological (specifically an Evangelical Protestant) commitment to the idea that there has always been one single canon of authoritative and inspired scriptures, even if the church did not fully recognise it until later on in history. He attempts to read this presupposition back into history and is forced to employ labyrinth and convoluted arguments in an attempt to shoehorn Irenaeus to fit this narrative.

Bingham attempts to argue that the texts later received by the church as canonical are the exact same texts that Irenaeus received as canonical in his day; he attempts to argue that the texts later rejected by the church were likewise never considered to have canonical authority by Irenaeus. His argument is unconvincing because it is overly complex. But even assuming that he were correct, a big problem with his argument is that it is constructed entirely on the basis of a single church father. Bingham tries to draw sweeping conclusions about the doctrine and beliefs of the early church purely based on his analysis of Irenaeus.

This is problematic because Christianity has never been one uniform faith. From the beginning up to the present day, there are many and various scriptural canons in use throughout the Christian world. There has never at any point in history been one single scriptural canon which all Christians everywhere agree on. Furthermore, certain quarters of Christianity have more rigidly defined their canons than others. Catholicism dogmatically defined its scriptural canon at the council of Trent, whereas Irenaeus in his day was merely working with the scriptures that he had received. This being the case, it seems far more simple and reasonable to assume that Irenaeus understood all of the scriptures he was quoting to be inspired and authoritative at minimum, while the question of whether or not he understood them to be “canonical” is something of an anachronism as the idea of “canonicity” had not really been fleshed out in his day.

Counter Thesis

Bingham’s argument depends heavily on the definition and bounds of the word “γραφη”. To get a better understanding of the scope this word as it was used during apostolic and new testament times, it’s helpful to analyse the New Testament itself.

In discussions of inspiration, authority and scriptural canonicity, Protestants and Catholics alike often refer to 2 Timothy 3:14-17:

σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγμόν, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.6

But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it and how from childhood you have been acquainted with sacred writings which are able to instruct you for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.7

When asked to prove that the bible is inspired, the average Evangelical will flip to this passage and quote it as a proof text while saying something along the lines of “See? ‘All scripture is God-breathed’; The bible claims itself to be inspired”.8 This argument is problematic on so many levels. Firstly, it is blatantly circular reasoning.9 Secondly, strictly speaking, this passage does not say “the 66 books of the protestant canon are inspired”, neither does it say “the old testament is inspired” (as many will try to argue when the previous objections are pointed out to them). Literally, it says all scripture is inspired.

Now, the common move at this point is to argue about the definition and bounds of the word “scripture” (γραφη). Apologists and theologians will attempt via various interesting means to argue that “scripture” is a word which here refers to their canon of inspired texts, and not to some other competing scriptural canon. This may be a valid eisegesis, but it is worlds away from being a valid exegesis.

Let us attempt a brief exegesis to try and extract the true limits and bounds of the word γραφη as used in this passage (and by extension also gain some insight into how St Irenaeus understands the word). Three important premises must be established:

 1. According to tradition, the author of the letter was Saint Paul10

 2. In verse 15, Paul describes Timothy as being acquainted with “sacred writings” “from childhood”

 3. Timothy was a gentile, not a Jew.

It follows from these observations that when Paul refers to the “holy scriptures” (γραφη) which Timothy grew up with, he is not referring to the bible, or even to the old testament. As a gentile, Timothy would have grown up immersed in pagan culture and literature. It is therefore far more probably that the scriptures which Timothy was exposed to growing up included things such as Homer’s Illiad and Odyssey, perhaps even Ovid’s metamorphoses or Virgil’s Aenid. While it is certainly possible to make an argument that Timothy grew up reading the Torah, it is implausible, and the more plausible proposition is that the writings Timothy grew up reading were pagan in origin.

This theory becomes even more compelling when St Paul is accepted as the author of the letter. In the book of Acts, when Paul travels to Athens and preaches to the Greeks, he quotes the Greek poets and philosophers while making his arguments, and he pointedly does not quote the Jewish scriptures.11 If anything, this shows that Paul acknowledges some degree of authority and usefulness in the pagan Greek sources which he employs to bolster his arguments and preaching.

Paul clarifies his evangelistic approach in the letter of 1 Corinthians:

For though I am free from all men, I have made myself a slave to all, that I might win the more. To the Jews I became as a Jew, in order to win Jews; to those under the law I became as one under the law—though not being myself under the law—that I might win those under the law. To those outside the law I became as one outside the law—not being without law toward God but under the law of Christ—that I might win those outside the law. To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share in its blessings.12

This indicates that when preaching, Paul would adopt the dogmatic framework and canonical scriptures of whichever people he was preaching to. When he was preaching the Gospel to Jews, he would quote the Torah, Psalms and Prophets. When he was preaching to pagans, he would utilise the scriptural and traditional authorities which those pagans respected.

Presumably if Paul was around and evangelising today in a cosmopolitan city like Sydney, he would quote the Qu’ran and Hadith to any Muslims he encountered; he would reference the Vedas, the Ramayana, the Mahabharata to any Hindus he came across; he would cite the Book of Mormon and the Doctrine and Covenants while preaching to Mormon Christians; and he would make reference to the Catechism and the many Papal encyclicals when disputing with Catholics.

In light of Paul’s own description of his evangelistic method, 2 Timothy 3:14-17 makes much more sense. When Paul says “all scripture” is inspired, he literally means all scripture. He’s not trying to make some statement about the inspiration of a limited canon of scriptural books as received by Jews, Catholics or Protestants today; he is instead affirming the value and usefulness of all scripture. To spell it out bluntly, when Paul says all scripture, he is thinking not only of the Old Testament, but also of all of the pagan literature which Timothy was exposed to growing up, as well as the sacred texts of every culture, tradition and religion throughout the entire world. Not only the Bible, but also the Bhagavad Gita, the Qu’ran and the Dao De Jing are “inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work” and such texts “are able to instruct you for salvation through faith in Christ Jesus.“

Thus, Paul is not here making an apologetic argument for the inspiration of the Protestant or Catholic biblical canon, but he is instead affirming the supreme and abiding value of all scripture in the fullest and most inclusive sense.

Conclusion

Given that the word “scripture” (γραφη) as employed by St Paul was so wide as to include the cultural texts (both sacred and mundane) of every culture the entire world over, this should help us understand how St Irenaeus approached the issues of scripture, canon and authority. St Irenaeus evidently respected and employed a wide variety of scriptural texts to make his theological points. There is no reason to assume that he understood the texts he was quoting to be anything other than inspired and authoritative. Binghams’ argument is driven by modern evangelical ideological commitments which he then reads back into the historical record. The result is an extremely convoluted and involved argument which is hard to follow. A simpler solution is just to assume that when Paul says “all scripture” he literally means all scripture. And so when St Irenaeus refers to “scripture” (γραφη) he is most likely using the word in a similarly loose and inclusive way.

Bibliography

Catholic Answers. “According to Scripture. Why the ‘Bible Alone’ is an unworkable rule of faith.” Accessed June 9, 2020. https://www.catholic.com/magazine/print-edition/according-to-scripture

Compelling Truth. “Is the Bible really the Word of God? Accessed June 9, 2020, https://www.compellingtruth.org/Bible-Word-of-God.html.

D. Jeffrey Bingham, “Senses of Scripture in the Second Century: Irenaeus, Scripture, and Noncanonical Christian Texts,” The Journal of Religion Vol. 97 (2017): 26-55

Genesis Park. “Evidence that the Bible is God’s Word.” Accessed June 9, 2020, https://www.genesispark.com/essays/gods-word/

Got Questions. “Is the Bible truly God’s Word?”, accessed June 9, 2020, https://www.gotquestions.org/Bible-God-Word.html.

1D. Jeffrey Bingham, “Senses of Scripture in the Second Century: Irenaeus, Scripture, and Noncanonical Christian Texts,” The Journal of Religion Vol. 97 (2017): 26.

2Bingham, “Senses of Scripture”, 27

3Bingham, “Senses of Scripture”, 31

4Bingham, “Senses of Scripture”, 32

5Bingham, “Senses of Scripture”, 33-52

61 Tim 3:14-17 (SBLGNT)

71 Tim 3:14-17 (RSVCE, mildly edited)

8Three examples of this phenomenon were discovered within 60 seconds of a google search with the terms “prove that the bible is gods word”: “Is the Bible truly God’s Word?”, Got Questions, accessed June 9, 2020, https://www.gotquestions.org/Bible-God-Word.html. “Is the Bible really the Word of God?, Compelling Truth, accessed June 9, 2020, https://www.compellingtruth.org/Bible-Word-of-God.html. “Evidence that the Bible is God’s Word”, Genesis Park, accessed June 9, 2020, https://www.genesispark.com/essays/gods-word/

9“According to Scripture. Why the ‘Bible Alone’ is an unworkable rule of faith”, Catholic Answers, accessed June 9, 2020. https://www.catholic.com/magazine/print-edition/according-to-scripture

10Critical scholarship sometimes disputes Pauline authorship, but there is no academic consensus that the traditional attribution of 2 Timothy to Paul is spurious.

11Cf Acts 17:16-34

121 Cor 9:19-23 (RSVCE)